“10°C” / “Ein neonsfargesymfoni”

2020, akryl på lerret